De belastinghervorming, wat dient u te weten?

dinsdag, 1 augustus, 2017 - 09:46

  

De regering Michel heeft vorige week enkele ingrijpende wijzigingen in de vennootschap – en personenbelasting aangekondigd. De meest in het oog springende maatregel is uiteraard de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20% voor KMO-vennootschappen, en 25% voor grote ondernemingen (tegen 2020).

Gelet op het feit dat deze wijzigingen budgetneutraal dienen te gebeuren, heeft men ook enkele corrigerende maatregelen aangekondigd.

Hieronder geven we een korte samenvatting van de kernpunten weer zoals deze nu zijn aangekondigd. Wanneer de uiteindelijke wetteksten beschikbaar zijn kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden en zullen wij u hierover verder op de hoogte houden.

Tarief vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting zal vanaf inkomstenjaar 2018 dalen naar 20,4% (20% + 2% crisisbijdrage) voor KMO-vennootschappen met een winst tot 100.000 euro, en naar 29,58% (29% + 2% crisisbijdrage) voor grote ondernemingen.
Vanaf inkomstenjaar 2020 is het tarief 20% voor KMO-vennootschappen met een winst tot 100.000 euro, en 25% voor grote ondernemingen.

Voor KMO-vennootschappen met een winst hoger dan 100.000 euro zal de winst tot 100.000 euro aan het verlaagd KMO-tarief belast worden en alles daarboven aan het hogere tarief.

Ter info: dit is ter vervanging van het huidig normaal tarief van 33,99% en het verlaagd opklimmend tarief van 24,98% tot 35,54%.

Voor KMO-vennootschappen zal een dividenduitkering van meer dan 13% van het gestort kapitaal ook niet meer zorgen voor verlies van het lagere tarief.

Investeringsaftrek

Om bedrijven en zelfstandigen aan te sporen om te investeren zal men de investeringsaftrek (van toepassing voor nieuwe investeringen) verhogen van 8 naar 20% gedurende de inkomstenjaren 2018 en 2019.

Personenbelasting

Niet enkel in de vennootschapsbelasting zijn er wijzigingen, ook in de personenbelasting zijn er enkele zaken die wijzigen:

  • aftrekbaarheid autokosten ifv de CO2-uitstoot (50% tot 120%) en niet meer vast aan 75%;
  • afzonderlijke belasting op stopzettingsmeerwaarden zal dalen;
  • kostenforfait zal ingevoerd worden voor eenmanszaken, zoals nu reeds voor werknemers en bedrijfsleiders gekend is.

Compenserende maatregel – minimumbezoldiging bedrijfsleider

Voor KMO-vennootschappen voert men een minimumbezoldiging voor één bedrijfsleider, natuurlijk persoon, in van 45.000 euro.

Vennootschappen die minder loon toekennen, krijgen een bijkomende aanslag van 10% op het verschil tussen het toegekend loon en deze 45.000 euro. Indien het belastbaar resultaat van de vennootschap lager ligt dan 45.000 euro is een bezoldiging gelijk aan het belastbaar resultaat voldoende om te ontsnappen aan de bijkomende aanslag.

Bv. bij een belastbaar resultaat van 50.000 euro en een loon van 20.000 euro,  zal de vennootschap een bijkomende aanslag van 25.000 x 10% = 2.500 euro moeten betalen.

Bv. bij een belastbaar resultaat  van 20.000 euro en een loon van 20.000 euro,  zal de vennootschap geen bijkomende aanslag moeten betalen.

Deze maatregel is niet van toepassing op startende ondernemingen.

Compenserende maatregel – Effectieve belasting bij belastingcontroles

Wanneer er tijdens een fiscale controle een belastingsupplement volgt, zal hierop steeds vennootschapsbelasting betaald moeten worden. Overgedragen verliezen, notionele intrestaftrek, investeringsaftrek, e.d. zal men hierop niet kunnen gebruiken.

Compenserende maatregel – Roerende voorheffing op kapitaalverminderingen

Kapitaalverminderingen zullen niet meer volledig belastingvrij uitgekeerd kunnen worden, indien er ook nog belaste reserves in de vennootschap aanwezig zijn.
De kapitaalvermindering zal dan verhoudingsgewijs aan het kapitaal (belastingvrij) en aan de reserves (belast met roerende voorheffing) toegerekend worden.

Compenserende maatregel – Belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen

Een belastingvermeerdering van 3% (momenteel 2,25%) is steeds van toepassing indien de vennootschap niet voldoende heeft voorafbetaald.

Compenserende maatregel – wijzigingen vanaf 2020

Vanaf  inkomstenjaar 2020 volgen nog enkele compenserende maatregelen:

  • Pro-rata afschrijven wordt verplicht
  • Degressieve afschrijvingen worden afgeschaft
  • Aftrekpercentages autokosten zal verder beperkt worden
  • Alle boetes worden niet-aftrekbaar

 
Alle wijzigingen kan u terugvinden op de site van de premier: http://www.premier.be/sites/default/files/articles/PPWT%20NL_0.pdf

Voor meer informatie hieromtrent neemt u gerust contact op met uw accountant of dossierbeheerder.